Mål & Miljö

 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
 • Vi följer lagar och våra kunders krav.
 • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Elsäkerhet innebär för oss

 • Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
 • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
 • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
 • Elmaterielen som används skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, dvs. arbeten på en spänningssatt eller i bruk tagen anläggning, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kvalitet innebär för oss

 • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.

Miljö innebär för oss

 • I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
 • Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsorteringen.

Arbetsmiljö innebär för oss

 • Nöjda medarbetare.
 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

Jämställdhet innebär för oss

 • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning.
 • Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.
Copyright © Uffe Karlssons EL | All rights reserved | Design Johan Karlsson